WPC terasa, odvodňovací systémy, šachty, rektifikační terče,střešní vpustě,komínky - terasy-odvodneni.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci, před Vašim nákupem se prosím seznamte s "Obchodními, platebními a dodacími podmínkami" internetového obchodu www.terasy-odvodneni.cz

 

Základní údaje

Dodavatel:

www.terasy-odvodneni.cz

Dodavatel je evidován na živnostenském úřadě v Pardubicích, č.j. :ŽÚ/14/3284/Ple/4

Dodavatel není plátce DPH.

IČ:02840154

 

Provozovna

Ke Trati 1590

530 03 Pardubice

 

Kontaktní údaje

telefon: 728 226 845

email: info@terasy-odvodneni.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

Fio Banka: 2700569029/2010

 Internetový obchod terasy-odvodneni.cz

 

1.Internetový obchod terasy-odvodneni.cz / dále jen e-shop/ provozuje Ondřej Pilný, / dále jen dodavatel, bližší údaje jsou uvedeny v kontaktních údajích/ .

2. Každý zákazník je povinnen se před prvním nákupem seznámit s obchodními podmínkami e-shopu.Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu.

3.Veškeré objednávky zákazníka jsou po potvrzení dodavatelem považovány za závazné.Dodavatel potvrdí přijatou objednávku jedním z těchto způsobů: telefonicky, e-mailem, SMS.

Nákup  zboží je možný i bez registrace, doporučujeme se však zaregistrovat / můžete sledovat stav zpracování Vaší objednávky, můžeme Vás informovat o akčních nabídkách apod. /Svou registrací souhlasíte ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů se shromažďováním Vašich osobních údajů .

 

4. Dodací podmínky: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratším možném termínu, obvykle1-10pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě typu zboží s delší dodací lhůtou je zákazník o prodloužení lhůty informován. V případě, že nebude možno objednané zboží vyexpedovat /zpoždění dodávek od výrobce a pod./, budeme Vás o tomto neprodleně informovat /telefonicky,e-mailem nebo SMS/. Registrovaný zákazník je o stavu zpracovávání své objednávky informován přímo v e-shopu / tlačítko přihlášení a menu Uživatelská zóna odkaz Moje objednávky /.

5. Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou včetně příslušné DPH a nezahrnují poštovné nebo dopravné. Balné je vždy zdarma. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy/platby /. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Ceny dopravy jsou platné po celé ČR.

 

6. Platba za objednané zboží: dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním částky na bankovní účet pod příslušným variabilním symbolem, který identifikuje platbu, úhrada osobně v provozovně dodavatele.

7. Převzetí zboží: zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

8. Osobní odběr zboží: pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. Zboží je zákazníkovi na  provozovně rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením smlouvy prohlédnout.V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

9.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě,  že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti  má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím osobního odběru bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.terasy-odvodneni.cz či nikoliv. Formulář k odstoupení od smlouvy naleznete zde: vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.doc

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14
odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje
prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se
spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách
www.coi.cz <http://www.coi.cz> . V případě sporu, který se nepodařilo mezi
stranami urovnat přímo, je povinnost  prodávajícího poskytnout informace
také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce
vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení
pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele
obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@terasy-odvodneni.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

10. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@terasy-odvodneni.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.terasy-odvodneni.cz stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově

Novinky

28.06 2010

Rektifikační terče pod dlažbu ETERNO

  více info

Reklama
ETERNOIVICA

Internetové obchody online, srovnání cen - Dobchody.cz LINKOVNÍK e-shopy.sk CenyZboží.cz OnlineShopy.cz Porovnání cen Ověřené internetové obchody Internetové obchody Katalog-Firem.com Seznam českých a slovenských internetových stránek Kompletně.cz Katalog internetových obchodů JirPa - katalog odkazů Katalog odkazů: www.istranky.kvalitne.cz BodyFit zdravý životní styl Link4Free.ic.cz OkShopy e-shop katalog! Katalog internetových obchodů. Eshop-centrum.cz